Javni natječaj za direktora Turističke zajednice općine Povljana na mandat od 4 godine

Turistička zajednica općine Povljana raspisuje javni natječaj za direktora Turističke zajednice na određeno vrijeme od 4 godine (prema Odluci Vijeća Tz općine Povljana od 13.12.2021.g.). Uvjeti koji se moraju zadovoljiti:

1. završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
2. najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz prethodne točke;
3. izraditi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za kalendarsku godinu 2022.;
4. aktivno znanje jednog svjetskog jezika;
5. imati potvrdu o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ali nije uvjet imati ga u trenutku aplikacije jer je Zakonom određeno da se mora položiti do najkasnije godinu dana od stupanja       na radno mjesto;
6. poznavati rad na osobnom računalu;

7. dostaviti dokaz da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Prijave na natječaj se moraju sastojati od molbe sa životopisom te priloženih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja u neovjerenoj preslici. Prijave dostaviti na adresu: Turistička zajednica općine Povljana, Stjepana Radića 20, 23249 POVLJANA uz naznaku ZA NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je 20.01.2022. godine. Samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja smatrati će se kandidatom prijavljenim na natječaj.