Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ostvarivanje prava
 • Zakonom o pravu na pristup informacijama (‘Narodne novine’ broj 25/2013) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Turistička zajednica općine Povljana omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način.
Način ostvarivanja prava
 • Korisnik ostavaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Povljana. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastaviti će se službena bilješka.
Preuzimanje obrasca

Obrazac obavezno mora sadržavati:

 

 • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
 • Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
 • Ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili
 • tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Podnošenje pisanim putem

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:

 

 • Poštom na adresu: Turistička zajednica općine Povljana, HR-23249 Povljana, Stjepana Radića 20
 • Elektroničkom poštom na email adresu: tz-povljana@zd.t-com.hr
 • Na fax: +385(0)23 69 20 03
 • Osobno u urudžbenom zapisnku radnim danom od 8,00 do 14,00 sati

 

Davanje informacija

Korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:

 

 • neposrednim davanjem informacija,
 • davanje informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikadan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

 

Nepotpuni zahtjevi

ne mogu se uputiti u postupak.

 

 • Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
 • Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +385(0)23 69 20 03.